ویژگی افرادمستکبرو سرکش
27 بازدید
تاریخ ارائه : 3/22/2014 11:01:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛ويژگي افرادمستكبرو سركش؛مستكبر کيست؟ کسي است که زير بار حق نمي‌رود،گردن‌كلفتي مي‌كند.حرف حق كه به اومي‌زني نمي‌گويد:چشم!هركس دربرابرحق گردن كلفتي كرد،مستكبراست.اين معناي استكباراست.هميشه مستكبرين درهردوره اي بودند.درقرآنفرعون‌ها،قارون‌ها،نمونه مستكبرهستند.مستكبرچه مي‌كند؟روش مستکبرچيست؟1-يكي ازكارهايش مكروحيله است.وَمَكَرُوا(آل عمران/54)ودائم توطئه مي کند!«يُخادِعُونَ اللَّه‏»بقره/9،مكرمي‌كندخدعه وكلكمي‌زند.يُخادِعُونَ اللَّه‏ .2- گاهي سوگند مي‌خورد.«اتَّخِذُوا»مي‌گيرند،«أَيْمانَهُمْ»يمين،يعني قسمجُنَّة (مجادله/16)يعني سپر،يعني زيرسپر قسم خودشان راپنهانمي‌كنند.مي‌گويد:والله!فكرمي‌كنداگر گفت:والله،حرفش درست مي‌شودوالله مي‌گويند،دروغ هم مي‌گويند.با قسم؛دروغ راست،نمي‌شود.3- گاهي گريه ميکنند،برادران يوسف كه يوسفرادرچاه انداختندشروع كردندزارزارگريه كردندكه او را گرگ خورده است.يعني چه؟يعني گول گريه راهم نخوريد.گول سوگندراهم نخوريد.4-گول لباس راهم نخوريد.ممكن است كسي يك ريشي دارد،انگشتري دارد،تسبيحيدارد،جاي سجده درپيشاني دارد.مي‌گويد:گول اينهارا نخوريد.درتاريخ داريم ازچهره‌هاي مذهبي استفاده كردند.کدام چهره‌ها با علي‌بن ابي‌طالب جنگيدند.پس گول قيافه راهم نخوريد،بصيرت داشته باشيد.5- شايعه؛گاهي وقت‌هايك چيزي راشايعه مي‌كنند.درسايت‌ها مي‌آورند.بمباران«وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَة»(احزاب/60)مُرجِفونرَجَفَ،تَرجُفُ،راجِفه«رَجَف»يعني لرزاند.يعني در شهر يك اخباري را شايعه مي‌اندازند،ولوله مي‌اندازند.يعني يك شبكه‌ي خبرسازي دلهره مي‌اندازد"مُرجِفون"6- تفرقه مي اندازند؛بين شيعه و سني،بين محله پايين ومحله بالا،بين اين زبان وآن زبان،بين لهجه‌ها،نژادها،مليت‌ها،مذاهب،اديان،قرآن مي‌گويديهودي‌هاومسيحي‌ها،مشتركات دارند.خدا را قبولدارند.قيامت راقبول دارند.بين شيعه وسني هم مشتركاتي است.قرآنمان يكي است.يك نقطه‌ي قرآن ما با قرآن سني‌ها فرق نمي‌كند.يك حرفش فرق نمي‌كند.قبله‌ مايكي است،پيغمبرمايكي است. روزه‌ي ما يكي است.حج مايكي است.7-اغفال؛وسوءاستفاده ازغفلت«كَفَرُوا لَوْتَغْفُلُون‏»(نساء/102)آنها دوست دارندكه شما غافل شويد.8-تحقيروتهديد،ازابزارمستكبران است.ماراتحقيركردند.مثلابراي لباسهاي ايراني وسنتي ماعيب گذاشتندوپوشش هاي ماراانگ زدندولباس هاوفرهنگ پوشش خودشان رابه ماغالب کردند.9-همكاري با خارجي‌ها،قرآن مي‌فرمايدكه:«سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرين‏» (مائده/41)نگاه نكن، خيلي‌ها در ايران هستندگوش به حرف هم مي‌دهنداماهرحرفي شنيدند،به خارج خبرمي‌دهند.اينهاگوش مي‌دهند امامخاطب شمانيستند.در جلسه‌ي شما مي‌آيند،حرف‌هاي پيغمبر را گوش مي‌دهند،بعدتمام حرف‌هارابه خارج منتقل مي‌كنند.«سَمَّاعُونَ»سَمع، سَمعَك،سَمَّاعُونَ» گوش مي‌دهنداما«لِقَوْمٍ آخَرين‏»براي قوم ديگر.پاي حرف‌هاي تو نشسته،امابراي جاسوسي نشسته است.10- تهديد؛لَأُقَطِّعَن‏(اعراف/124)تكه تكه‌تان مي‌كنم.فرعون مي‌گفت:لَنُخْرِجَنَّك‏(اعراف/88)توراازمنطقه بيرون مي‌كنم.مِنَ الْمَرْجُومينَ(شعرا/116)سنگسارت مي‌كنم.با تهديد!11-مبالغه؛اوابرقدرت است.شاه ماازسفير آمريكامي‌ترسيد.شاه ماازسفيرآمريكا مي‌ترسيد.به سفارتخانه‌ي آمريكا كج نگاه مي‌كردي،تهديد مي‌شدي.بعضي از روحانيون راشهرباني آن زمان،ساواك بردند.گفتند:سه تاكلمه رانگو. عليه شاه صحبت نكن. عليه آمريكا صحبت نكن.عليه اسرائيل هم صحبت نكن. يعني شاه اسرائيل امريكا.بعدامام آمد فرمود:آمريكاهيچ غلطي نمي‌تواندبكند.تحقير شد.جاسوس‌هاي آمريكاراگرفتند.لانه‌ي جاسوسي!عزت آمريكا،وآمريكاپوكيد. ...خداياملت ماراازشرمستکبرين عالم نجات عنايت بفرما.