گناهی خانمان برانداز
98 بازدید
تاریخ ارائه : 3/22/2014 10:45:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم:ومن يكسب خطيئةاواثماثم يرم به بريئافقداحتمل بهتاناواثمامبينا.نساء/112امامصادق (عليه السلام) مى فرمايد:وايّاكم أن تذلقوا ألسنتكم بقول الزُّوروالبهتان والإثم والعدوان؛مبادازبانتان رابه گفتاردروغ و تهمت و گناه و دشمنى آلوده سازيد.اياكم در اين روايت نهى نيست بلكه تحذير است؛به اين معنا كه حضرتمى فرمايد:اى مؤمنان،مواظب باشيد كه زبان شما نلغزد ومرتكب گناه نشود چراكه انسان در معرض اشتباه وفراموشى است و بايد هميشههوشيارومواظب باشد.ذلاقت به معناى فصاحت وزبان آورى و «زلاقت» به معناى لغزش است.عبارت بعد از «اياكم» اگر«تزلقوا» باشد، معناى عبارت اين است كه از اينكه زبانتان به لغزش دچارگردد، و قول زور و بهتان بر آن جارى گردد حذركنيد، اما اگر"تذلقوا"باشد، يعنى خوش زبانى هايتان را در قول زور وبهتان قرار ندهيد.كنترل زبان نسبت به تقوامانند آب است نسبت به زندگى. همان طور كه بدون آبزندگى ناممكن است بدون بازداشتن زبان از گناه به دست آوردن ملكه تقوا ممكننيست. اگر زبان كنترل گرددجلو بسيارى از گناهان گرفته مى شود. انسان هاهمان طور كه با دست و پا وچشم و گوش خود گناه مى كنند با زبان نيز مرتكبگناه مى شوند، اما اگرتمام گناهان اعضاى بدن را با هم جمع كنند به اندازهگناهان زبان نمى شود.كسي كه لغزش وگناهيرامرتكب شودوبي گناهي رابه آن نسبت دهدبه تحقيق بهتان وگناه آشكاريرامرتكب شده است،بهتاننسبت دادن چيزي است به برادرديني كه ازاوصادرنشده وبااونباشد،شامل دروغ وغيبت هم مي شود -خطا،به لغزش عمدي ياغيرعمدي گويندواثم-گناه عمدي راگويند "تهمت :گناه بسياربزرگي است كه موجب ذوب شدن ايمان ومحوعدالت واعتماددرجامعه وسبب عذاب اخروي است "بهتان:دروغيكه انسان ازشنيدن آن بهت زده مي شود امام صادق عليه السلام فرمود:غيبت آناست كه د رباره برادرديني خودچيزي راكه خدابراوپوشانده ابرازكني ولياگردرباره ي اوچيزي بگويي كه دراونيست بهتان است "تهمت زدن به بيگناه زشتترين كارهاست ،امام صادق عليه السلام ازحكيمي چنين نقل مي كندكه:البهتا نعلي البري اثقل من جبال راسيات ،ازكوه هاي عظيم سنگين تراست (سفينه مادهبهت)وفرمود:اذااتهم المومن اخاه انماث الايمان في قلبه كماينماث الملح فيالماء،كسي كه برادرمسلمانش رامتهم كندايمان درقلبش ذوب مي شود همانندذوبشدن نمك درآب "تهمت بدترين دروغ وكذب است.رواج اين كارناجوانمردانه دريك محيط سبببهم ريختن نظام وعدالت اجتماعي وآلوده شدن حق به باطل وگرفتارشدن بي گناهوتبرئه گنهكاروازبين رفتن اعتمادعمومي مي شود ،آنچه ازآيه شريفه استفاده مي شود:ا-تهمت پرتاب تيربه ابروي مردماست،يرم به،تعبيرلطيفي است تيرممكن است باعث ازبين رفتن آن شخص شودپرتابتيرگناه هم به كسي كه مرتكبنشده ممكن است آبروي اوراكه به منزله خون اوست ازبين ببرد 2-تهمت به بيگناه ازهرنژادومكتب ودرهرسن وشرائطي كه باشد حرام است ،يرم به بريئا3-تهمتزننده بارسنگيني ازگناه رابه دوش مي كشد،فقداحتمل؛بهتان هم مانند بيشتر آفات زبان، از جمله رفتارهاي موردنهى شريعت و حرام است و عامل آن به مجازات و كيفر الهي گرفتار خواهد شد.خداوندبزرگ در آيه اي كه گذشت، بهتان را گناهى آشكار معرفى كرده است.درروايات گوناگون نيز به بهتان زننده، وعيد آتش داده شده است.بر اساس نقلحضرت رضا (عليه السلام) پيامبر اكرم صلي الله عليه آله فرمود: من بهت مومنا او مومنه او قال فيه ما ليس فيه اقامه الله يوم القيامه على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه. حر عاملى :وسائل الشيعه، ج 12، ص287، ح 16323.هركسبه مرد يا زن با ايمانى بهتان زندياچيزي رابه اونسبت دهدكه دراونيست،خداونداورادرروزقيامت برتلى ازآتش به پامى داردتا از آنچهگفته،خارج شودحضرت درگفتاري طولانى كه به بيان نشانه هاي شخص فاسق پرداخته، بهتان را يكى از آنهامعرفى مى كند: و اما علامه الفاسق فاربعه اللهو و اللغو و العدوان والبهتان. علامه مجلسى : بحار الانوار، ج 1، ص 121و اما نشانه فاسق چهار چيز است:وچهارم: بهتان. حضرتصادق (عليه السلام) در دعايى طولانى كه آن را در آغاز ماه مبارك رمضان مىخواند، از گناهان بزرگ آمرزش مى طلبيد و از شمار آنها ازبهتان نام مىبرد. همان، ج 94، ص 328، ح 1. از سوي ديگر، بهتان خودنوعى دروغ به شمار مى رود؛ زيرا در آننسبتى دروغين به ديگري داده مى شود. خداياپروردگاراماراازگناه خانمان براندازبهتان وتهمت دوربدار.