امان ازتکبر
30 بازدید
تاریخ ارائه : 3/22/2014 1:32:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛سوره ای درقرآن به نام لقمان؛به تعبیررسول اکرم لقمان پیامبرنبودشخصی بوداهل تفکرویقین،خیلی خدارادوست داشت.چندنصیحت ازلقمان خطاب به فرزندش درقرآن آمده.یکی ازنصیحتهااین است:ولاتُصَعِّرخَدَّکَ للنّاسِ ولاتَمشِ فی الارضِ مَرَحًاإنَّ اللهَ لایُحِبُّ کلَّ مُختالٍ فَخُورٍ؛پسرم هرگزچهره وصورتت راباتکبرازمردم برمگردان باروی بازوچهره خوب بامردم برخوردکن‌‌،ولاتَمشِ فی الارضِ مَرَحًا؛درروی زمین باتکبروغرورراه نرو‌. امیرالمؤمنین(ع):مااَضمَرَاَحَدٌشیئاًالاظَهَرَفی فَلتَأتِ لِسانِهِ وصَفَحاتِ وَجهِهِ؛هرکس صفت رذیله ای داردآن صفت رذیله خودش رادراعمال انسان نشان می دهد.(درچهره،دربیان)البته چهره درهم کشیدن وباتکبرراه رفتن مثال است.مراداین است که ازکلیه علائمی که نشان دهنده کبراست ازآنها بپرهیز-بعدازآنکه سفارش می کندازتکبروغرور،فخرفروشی دوری بکن.می فرماید:انَّ اللهَ لایُحِبُّ کلَّ مُختالٍ فَخُورٍ؛نمی گویدخداوندآدم متکبررادوست نداردمی گویدخداوندآدم خیال پرداز را دوست نداردچون آدم متکبرخیال پردازاست.بدترین صفات رذیله کبراست.حدیث داریم:سه گناه ریشه همه معصیتهاست اولین بار این سه گناه روی زمین اتفاق افتاد1- کبر 2- حرص3- حسد.کبربردوتای دیگرمقدم است چرا ؟چون اولین معصیت است.شیطان تکبرورزیدسقوط کرد"اَبی واستَکبَرَ"حرص آدم ابوالبشرراازبهشت بیرون راند،حسادت باعث شدکه برادرکشی راه بیفتد،هابیل به شهادت برسد.امام مجتبی(ع):هلاکُ النّاس فی ثلاثٍ الکِبرُوالحرصِ والحسدِ؛هلاکت مردم درسه چیزاست کبر،حرص وحسد.البته یکی ازصفات خدامتکبر است درسوره حشرمی خوانیم:الجَبّارُ المتَکَبِّرُ؛ وقتی به خدامی گوئیم متکبرمعنایش دراینجافرق می کندیعنی خدایاتوزیبنده کبریایی وعظمت هستی،کبریایی مال توست.هرکس تکبرورزیددرواقع می خواهدباخدادر بیفتد،لذاخداوندوعده داده که من متکبررازمین می زنم.علت تکبر- 1- خود کم بینی، ذلت نفس است آدمهایی که کمبوددارندمتکبرند.عن ابی عبدالله(ع)قال:مامِن رَجُلٍ تَکبَّرَأوتَجَبَّرَإلّالذِلّهٍ وَجَدَهافی نفسهِ؛هرکس که کبرمی ورزدخودبزرگ بین است،خودبرتربین است این بخاطرخودکم بینی است،بخاطرذلت است،ذلت نفس باعث کبر می شودنقل شده یکی از انبیاءازشیطان پرسیدتوچطوربرآدمهامسلط می شوی؟گفت:إذاأعجَبَتهُ َنفسُهُ واستَکثَرَ عَمَلَهُ ونَسِیَ ذُنُوبِهِ؛گفت:وقتی انسانهاراعجب بگیرد،عملش رابزرگ بشماردوگناهش رافراموش کندچون گناه رافراموش کرددیگرتوبه نمی کند،عمل رابزرگ دیدمغرورمی شودغروراورامیگیرد.هیأتی از مسیحی هاآمده بودندملاقات پیامبر(ص)درمدینه آنهافکرمیکردندهرچه بیشترخودشان رابگیرندحضرت بیشترتحویلشان می گیرد،لباسهای خیلی فاخر،مدالهای نظامی آویزان کرده بودندباوضعیت خاصی رفتندملاقات حضرت،پیامبر(ص)آنهارانپذیرفت آمدندخدمت حضرت علی(ع)علت راپرسیدندحضرت فرمود:این لباسهالباس کبروغروراست دربیاوریدتاشمارابپذیرد.خدایاپروردگارادلهای مارابه نورانیت قرآن منورفرما.