آثار کرامت
28 بازدید
تاریخ ارائه : 3/19/2014 7:31:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْکَرَّمْنابَنِی آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّوَالْبَحْرِوَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى‏ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً؛چندنمونه ازآثارکرامت:1. کوچک شدن دنیا ؛از آثار و نتایج کرامت، کوچک شدن دنیادر نظر شخص کریم است.امام علی(ع) می‌فرمایند:من کرمت نفسه صغرت الدنیا فیعینیه؛ کسی که نفس او نزدش گرامی است، دنیا در نظرش کوچک است.یکی ازعلمایاخلاق:اگر قلوب مطلع شوند که این عالم پست‌ترین عوالم است و دار فنا و زوال و تصرمو تغییر است و عالم هلاک و نقص است و عوالم دیگر که بعد از موت است، هر یک باقی وابدی و دارای کمال و ثبات و حیات و بهجت و سرور است، فطرتاً حب آن عالم را پیدا می‌کنندو از این عالم گریزان می‌گردند و اگر از این مقام بالا رود و به مقام شهود و وجدانرسد و صورت باطنیه این عالم را و علاقه به این عالم را [صورت باطنیه آن عالم را] وعلاقه به آن را ببیند، این عالم برای او سخت و ناگوار شود و تنفر از آن پیدا کند واشتیاق پیدا کند که از این مجلس ظلمانی و غل و زنجیر زمان و تصرم خلاص می‌شود.2. جود و بخشش؛عن علی(ع):الجودمن کرم الطبیعةوالمَنُّ مفسدةٌ للضیعة؛ جود از گرامی بودن خصلت و طبیعت سرچشمه می‌گیرد.حضرت امام(ره) می‌فرماید:بایددانست که انسان باعلاقه‌مندی ومحبت به مال ومنال وزخارف دنیویه بزرگ شده است وتربیت گردیده،واین علاقه دراعماق قلب اوجایگزین گردیده ومنشأ بیشترمفاسداخلاقی واعمالی،بلکه مفاسددینی همین علاقه است...اگرانسان به واسطة صدقات و ایثار بر نفس این علاقه را بتواند سلب کند یا کم کند،البته قطع ماده فساد و جرثومه قبایح را کرده و طریق نیل به حصول معارف و انقطاع بهعالم غیب و ملکوت و حصول ملکات فاضله و اخلاق کامله را برای خود مفتوح نموده.3. نیکو بودن محضر کریم ؛امام علی(ع) می‌فرماید:من کرممَحتده حَسُنَ مشهده؛ کسی که اصل و ریشه اش کریم و بزرگوار باشد، محضرش نیکواست.4. کم شدن اختلاف با مردم؛عن علی(ع):من کرمت نفسه قلِّ شقاقه وخلافه؛کسی که نفسش گرامی باشد، جدایی و ناسازگاریش با مردم کماست.5. صلة رحم ؛عن علی(ع):ثمرةالکرم صلةالرحم؛ثمره ومیوه کرم(وبزرگواری)،پیوندبا خویشان است.6.نیکو شدن کار و عمل انسان ؛عن علی(ع): من کَرُمَ أصلُه حسُنَ فِعلُه؛کسی که اصل و ریشه اش کریم باشد، اعمالش نیکو می‌گردد7.تحمل کردن آزار و اذیت دیگران ؛عن علی(ع): احتمال الاذیه من کرمالسجیه؛ازطبیعت و سرشت کریم این است که اذیت دیگران را تحمل می‌کند.8. سیادت و آقایی؛عن علی(ع): مَن کرُمَ ساد؛ کسی که کریم باشد، سیادت و آقایی می‌یابد.خدایاپروردگارامارااهل کرامت قراربده.