درباره مرگ تا رستاخیز
29 بازدید
تاریخ ارائه : 3/17/2014 11:32:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم يكي ازسؤالات جدي همه انسانها خصوصاًافرادموحداين است كه دوست دارد بداند سرنوشتش چه خواهد شد.اصلاًمرگ به چه معناست ودائره مرگ چه اندازه است آياهمه موجودات مرگ دارندآياغيرازخداهمه مي ميرندقرآن دراين خصوص چه بياني داردآيات متعددي ازقرآن كريم دال براين موضوع است كه يك حيّ و زنده مطلق داريم كه هيچ وقت،تحت هيچ شرايطي نمي ميردوآن خداست دريكي از آيات قرآن مي خوانيم"كل من عليها فان"هرچه برزمين است فنا مي پذيرد و نابود مي شود البته فنابه معني محو شدن و معدوم شدن و نابود شدن مطلق نيست بلكه به معناي انتقال ازعالمي به عالم ديگراست به معناي به هم ريختن نظام جسم و جان است فنا به معني قطع پيوندهابااين عالم است دررابطه با اينكه "كل من عليها"من؛ چه كسي است آيا همه موجودات زنده هستند؛آيا همه حيوانات يا فقط جن و انس هستند مفسران احتمالاتي داده اند قدرمتقين آن است كه جن وانس درميدان سخت تكليف آزمايش مي شوندهمه آنهارااين آيه دربرمي گيردويادرآن آيه معروف"كل نفس ذائقه الموت"يعني هرنفسي مرگ رامي چشد.تعبيرات قرآن بسيار ظريف و زيبا است تعبيربه ذائقه دارد.چراقرآن مي فرمايد:ذائقه؟مي دانيدانسان حواسي داردوباحواسش چيزهايي رادرك مي كندگاهي اوقات چيزي را لمس مي كند وگاهي اوقات چيزي رامي بيندگاهي اوقات چيزي را ميشنودولي درلمس هاودرديدني ها و در شنيدني ها با تمام وجودآن شي اي كه موردديدشما يامورد سمع شمايالمس شما قرار بگيرد با تمام وجوددركش نمي كنيديك ارتباطي بااوبرقرارمي كنيدعلم وآگاهي به اوپيدامي كنيداماازعمق جان نمي توانيددركش كنيدولي هر وقت آدم يك چيزي رامي چشد با تمام وجود احساسش مي كندبه همين دليل مرگ راانسان چون با تمام وجود احساس مي كندلذاقرآن مي فرمايد ذائقه – قانون مرگ يك قانون كلي وعمومي است ازديدگاه ومنظرقرآن كريم آن چه كه وجودداردغيرازخداوندتبارك وتعالي اين قانون شامل همه آنهاست بعضي عمر طولاني تردارندسالهاعمر مي كنندوبعضي ازموجودات قرنهاعمرمي كنندوبعضي ازموجوات حتي چندين دقيقه وگاهي اوقات لحظه اي بيشترعمرندارنددراين دايره وسيع ازلحظات آغازمي شودتاقرنهاموجودات بنابرظرفيت وجودي شان كه خداوند تبارك وتعالي تكويناً درآنهاقرارداده است مشمول اين قانون كلي مي شوند و همه مي ميرند و استثناء هم نيست .در مورد پيامبر عظيم الشأن اسلام دو ديدگاه پيش آمد بعضي ها شبهه مي كردند بعنوان دفاع افراطي كه پيامبر (ص) هيچگاه مرگ به سراغش نمي آيد .ديدگاه دوم مي گفتند پيامبر عظيم الشأن چند صباحي زنده است بعدش از دنيامي رودخودشان دلداري مي دادندومي گفتندبعدچه كسي ازفرامين پيامبر(ص)دفاع مي كند قرآن هر دو ديدگاه را فتنه مي خواندوردمي كندمي فرمايد:انك ميت و انهم ميتون"يعني اي پيامبرهم تومي ميري آن ديدگاه اول وهم همه شماكه انتظارمرگ پيامبر را مي كشيدخودتان هم مي ميريد.كل نفس ذائقه الموت"پرقدرت ترين آدمها با جرأت ترين انسانها وقتي در مقابل مرگ قرار مي گيرند ناتوان هستند وعاجز به قول شاعر : زور رستم قدرت اسفنديار -دردم مردن نمي آيدبه كار؛گرسليمان واگر اسكندري-چونکه مرگ آيد ز موري كمتري .مرگ يك قانون تمام شمول است همه را مي گيرد اگر مرگ نبود گردن متكبر انسان را هيچ چيز نمي توانست خورد كند.درحكمت 203 نهج البلاغه مي فرمايد :أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَالَّذِى إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَ إِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِى إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ وَإِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ وَ إِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكُم .اى مردم ! از خدايى بترسيد كه اگر سخنىگوييد مى شنود ، و اگرپنهان داريد مى داند، و براى مرگى آماده باشيدكه اگر از آن فرار كنيد شما را مى يابد، و اگر بر جاى خود بمانيد شمارا مى گيرد،واگرفراموشش كنيدشما رااز ياد نبرد.پروردگاراعاقبت امرماراختم به خيربفرما.