حسابرسی قیامت ومحاسبه اعمال
34 بازدید
تاریخ ارائه : 3/16/2014 8:07:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛

دردعاي جوشن کبيرمي خوانيم«يااَسرَعَ الحاسبين»

؛«اي خدائي که حسابرسي توسريع است»،«يامَن في حسابه هيبته»؛«اي کسي که عظمت وابهت درحسابرسي توست»،«يانعم الحسيب»؛«اي کسي که خوب حسابرسي هستي»يکي ازچيزهايي که مادراين دنيابايدبه آن خيلي توجه داشته باشيم مساله حسابرسي قيامت ومحاسبه اعمالمان هست وتصحيح وجبران آن نقاط ضعفي که داريم.عالم هستي روي حساب است« الشَّمس والقمرُبحسبان»اين قدرحسابرسي اش دقيق است که دانشمندان مي توانندبراي چندسال آينده يک خورشيدگرفتگي،ماه گرفتگي راتشخيص دهند.چرا؟چون«الشمس والقمرُبحسبان»پس درعالم حساب است.فاصله خورشيدبازمين دقيق است،گردش زمين به دورخورشيدحساب شده است.پس درعالم حساب هست.دروجودمن وشماهم حساب است،ميزان گردش خون،فرمان مغز،آن چه دروجودانسان است روي نظمي دقيق است اماانسان غافل است.اميرالمومنين علي(ع)مي فرمايند:«ايُّهاالنَّاس غيرُالمَغفُولِ عَنهُم»؛«اي بي خبراني که آني موردغفلت نيستيد.اي کساني که شماغافليد،اماخداازشماغافل نيست،فرشته هاي الهي ازشماغافل نيستند»،«والتَّارِکونَ المأخُوذُ مِنهُم»؛«اي کساني که شمافرمان خدارافراموش کرديد،عهدتان راباخدافراموش کرديد»التارکون راشارحين نهج البلاغه چندجورمعناکرده اند:بعضي گفته اندمنظورعمرتان را،بعضي گفته اندفرمان خدا،بعضي گفته اندعهدباخدا.اي کساني که فراموش کرده ايداما«الماخُوذُمنهم»خداونديک روزي ازشما مواخذه وبازخواست خواهدکرددرمورداين سرمايه هاونعمت هايي که به شماداده ام چه کرديد،موردحسابرسي واقع مي شويد.سه جورحسابرسي داريم:پيامبرگرامي اسلام (ص)درروايتي درذيل اين آيه شريفه«فَمِنهم ظالمٌ لِنَفسِهِ»«بعضي هابه خودشان ظلم مي کنند»«ومِنهُم مُقتَصِدٌ»«بعضي هاميانه روهستند»«ومنهم سابقٌ بِالخيراتِ»«بعضي هاسبقت مي گيرندبه کارهاي خير»فرمودند:مردم درحسابرسي سه دسته هستند:1-کساني که حسابرسي آن هاسخت است،معطل مي شوند.2-دسته دوم حسابرسي شان آسان است.3-امادسته سوم اصلاًحسابرسي نمي شونديعني تکليفشان روشن است«يَدخُلونَ الجَنَّهِ يُرزَقُونَ بِغَيرحِسابٍ»بي حساب واردبهشت مي شوند.