بهشت ارمغان حسنه ای طلایی
44 بازدید
تاریخ ارائه : 3/8/2014 9:29:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم قال الله العظیم فی محكم كتابه:الَّذِینَ آمَنُواْوَعَمِلُواْالصَّالِحَاتِ طُوبَى‏ لَهُمْ وَحُسْنُ مََابٍ‏.رعد/29…مردم چهاردسته‏ اند:بعضی هامؤمن اندهم ایمان دارندوهم اعمالشان صالح است.بعضی هاكافرند،ایمان ندارنددرظاهرهم اظهارایمان نمى ‏كنند.بعضی هافاسقند،ایمان دارند،ولى اعمالشان صالح نیست.بعضی هامنافقند،ایمان ندارد،ولى به ظاهراظهارایمان مى‏ كنند.طوبى»یامصدراست بروزن«بُشرى»ویامؤنث«اطیب»به معناى بهترین است.درآیه مصداق خاصى براى(بهترین)بیان نشده تاشامل همه بهترین‏ هاشود.درروایت هم داریم:طوبى‏ درختى است كه ریشه آن درخانه پیامبرصلی الله علیه وآله وعلى ‏علیه السلام وشاخه‏ هاى آن برسرمؤمنان سایه افكنده،البته شایدمثال وتجسمى باشدازاینكه تمام پاكى ‏ها وخیرات درگروارتباط واتصال به رهبران الهی است.به پیامبرص انتقادمی كردندكه چرااین همه فاطمه زهراعلیهاالسلام رامى‏بوسى؟فرمود:زمانى كه درشب معراج مرابه بهشت بردند،ازمیوه درخت طوبى خوردم ووجودفاطمه ازآن نشأت گرفت وپدیدآمده ومن هروقت مشتاق بوى بهشت مى‏شوم فاطمه رابومى‏كنم.آیه شریفه به ماگوشزدمی كندكه:كامیابى افرادبى‏ایمان وبدورازعمل صالح،عمق وتداوم ندارد.حضرت امیرمومنان على ابن ابیطالب علیه السلام مى‏فرماید:لاخیرفى لذّةمن بعدهاالنّار»درلذّتى كه بعدازآن آتش باشد،خیرى نیست.زندگى شیرین دنیوى وعاقبت نیكوى اخروى درسایه ایمان وعمل صالح است.كامیابى‏ هاى دنیوى در صورتى ارزش دارد كه همراه عاقبت اخروى باشدنه آنكه مانع آن گردد.اگرعمل انسان خوب باشددرپیشگاه خداوندروسفید است ودرپیش مردم هم عزیزومحترم وزندگى براى این شخص بسیار آسان مى‏شودوزندگى این چنین افرادسهل مى‏شود چون همیشه خدارادرنظرمى‏ آورد.قال النبى صلى‏ الله علیه و آله:اذاكان یوم القیامةانبت الله تعالى لطائفةمن امتى اجنحةفیطیرون من قبورهم الى الجنان یسرحون فیهاویتنعمون كیف شاوا؟چون روزقیامت شودخداوندتبارك وتعالى برویاندبالهایى براى طائفه ای ازامت من پس پروازمی كنندازقبرهاى خودبه بهشت درحالى كه سیرمى‏ كننددرآن وبرخوردارندازنعمت آن به هرنحوى كه بخواهند.فتقول الملائكه:هل رأیتم الحساب؟فیقولون مارایناحسابا.ملائكه مى‏گویند:آیاحساب رادیدید؟مى‏گویند: ماحساب راندیدیم.فیقولون:هل جزتم الصراط؟فیقولون:مارایناصراطا.مى‏گویند:آیاازصراط گذشتید؟مى‏گویند:ماصراط را ندیدیم.فیقولون:هل رایتم جهنم؟فیقولون:مارایناشیئا.آیاجهنم رادیدید؟مى‏گویند:ماجهنم راهم ندیدیم.فتقول الملائكه:من امةمن انتم؟فیقولون:من امةمحمدصلى‏ الله علیه وآله.فرشتگان مى‏ گویند: شما از امت كدام پیغمبر هستید؟مى‏گویندماازامت حضرت محمدصلى‏ الله علیه وآله هستیم.فیقولون: نشدناكم نشدناكم الله حدثوناماكانت اعمالكم فى الدنیا؟ملائكه مى‏ گویند:ماشماراقسم مى‏دهیم بخداكه بیان كنیدكه اعمال شمادردنیاچه بوده؟ فیقولون: خصلتان كانتا فینا فبلغنا الله هذه الدرجةبفضل رحمته. مى‏ گویند: دو خصلت در ما بود كه خداوند به فضل رحمت خودمارابه این درجه رسانید.فیقولون:وماهما؟ملائكه گویند:آن دوخصلت چه بود؟فیقولون:كنااذاخلونانستحیى ان نعصیه ونرضى بالیسیرمماقسم لنا.ماهرگاه خلوت مى‏ كردیم شرم مى‏ نمودیم كه خدارامعصیت كنیم وبه آنچه خدابماروزى كرده بودراضى بودیم..فتقول الملائكه:حق لكم هذا.ملائكه گویند:شایسته وحق شمااست. زبدةالاحادیث ج 2 ص 320.مومن كسی است كه ظاهروباطن یكسان باشدچه درخلوت چه درجلوت براى اوفرقی ندارد.معصیت خیلى موثراست درزندگى؛یعنى انسان راگرفتارمى‏ كندگناه نكردن سبب مى‏شودزندگى انسان براحتى بگذرد.دربنى اسرائیل مردگناهكارى بودكه ازهمه نوع معصیت كوتاهى نمى‏ كرددریكى ازمسافرتهاى خوددیدیك سگ ازغایت تشنگى زبانش رابیرون آورده وله له مى‏زندونفس نفس به چاهی نگاه مى‏كند.ترحم كردودلش به حال حیوان سوخت شال خودرابه كفش خودبست وبه این وسیله آب ازچاه بیرون آوردوبه آن حیوان دادوتشنگى اورابرطرف كردو كاملا سیراب ونجاتش داد.خداوندبه پیامبرآن زمان وحى كرد:به آن بنده بگوكارى كه انجام دادى وكوشش ترا پذیرفتم وازعمل توخوشنودم واز سر تقصیرات توگذشتم وگناهان گذشته ات راموردعفوخودقراردادم مرد عاصى پس ازشنیدن جریان خودازكارهاى ناشایسته وقبیح خودنادم وپشیمان شدوتوبه كرد.انوارنعمانیه ج 4ص66.چیزى بالاتراز این نیست كه انسان خدمت به دیگران كنددست كسى را بگیرد.روایت داریم خداوند عزوجل به حضرت داود وحى كرد:اى داودبشنوازمن آنچه رامى‏گویم وحقیقت رابه مردم ابلاغ كن هركس روزقیامت پیش من یك حسنه بیاوردمن اوراداخل بهشت مى‏كنم.حضرت داودعرض كردخدایاآن عمل كدام است؟خطاب رسیدكسى كه غم وغصه بنده مرارفع نمایدواوراازناراحتى آسوده كند.بحارج 6ص5 ...تفسيرنوراستادقرائتي؛پايگاه اطلاع رساني يامجير؛...