این همه بهشت الهی ارمغان ایمان وعمل صالح
39 بازدید
تاریخ ارائه : 2/25/2014 4:45:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم،قال الله العظيم:لَهُمْ دارُالسَّلامِ عِنْدَرَبِّهِمْ وَهُوَوَلِيُّهُمْ بِماکانُوايَعْمَلُونَ.آل عمران/127.سلام يعني دوربودن ازآفات ظاهري وباطني ودارالسلام يعني محلي كه درآن هيچ آفتي ازقبيل مرگ،مرض،فقروهيچ غم واندوهي،واردشوندگان به آن راتهديدنمي کند.اين آيه شريفه دوموهبت بزرگ الهي راکه به افرادبيداروحق‏ طلب مى ‏دهدبيان مى‏ کند،اول:خانه امن وامان نزدپروردگار(لَهُمْ دارُالسَّلامِ عِنْدَرَبِّهِمْ).ديگراين که:ولى وسرپرست وحافظ وناصرآنهاخداست(وَهُوَوَلِيُّهُمْ)وتمام اينهابه خاطراعمال نيکى است که انجام مى‏ دادند.بِماکانُوايَعْمَلُونَ.چه افتخارى ازاين بالاترکه سرپرستى وکفالت امورانسان راخدابرعهده گيردواوحافظ وياروياورش باشد.درآيات وروايات آمده كه مراتب بهشت متفاوت است:مرتبه دارالسلام،مرتبه دارالجلال،مرتبه جنت المأوي،مرتبه جنةالخلد،مرتبه جنات عدن،مرتبه جنةالفردوس ومرتبه جنةالنعيم.اول؛دارالسلام:قرآن:وخداوندبه سراي صلح وسلام دعوت مي کند.يونس/25برخي معتقدندمنظورازسلام دراينجا،همان خداي متعال است؛چراکه خدادعوت ميکندبه سوي خانه ي خودوخانه ي خداهمان بهشت است.برخي گفته اندمقصودجايي است که،ساکنانش ازهرگونه آسيب درامانند.جبائي مي گويد:بهشت رابدين جهت که ساکنانش ازدست هم درأمن وسلامت هستند دارالسلام ناميدند ،ملائکه برآنان سلام مي کنند،پروردگارشان برآنهاسلام مي رساند،درآن جاجزسلام چيزديگري نمي شنوند،همچنين به غيرازسلام وسلامت چيزي نمي بينند.خداي متعال مي فرمايد:گفتارو(دعاي)آنهادرآنجاسلام است"دعويهم فيهاسبحانك اللهم وتحيتهم فيهاسلام"ازابن عباس نقل شده:دارالسلام همان بهشت است،ساکنانش ازهرگونه آفت،آسيب،نقص،مريضي وبيماري درامان هستند.دوم؛دارالجلال،رسولخدا(صلي الله عليه وآله)فرمود:هرکس درراه خداباصداي بلندبگويد:لااله الاّالله”(لعل منظورآواي توحيدويكتاپرستي باشد)خدابه اين سبب رضايت خويش رابراي اومقررمي کندوکسي که به مقام رضوان الهي برسد،خداونداوراهمنشين حضرت ابراهيم وحضرت  محمدصلي الله عليه وآله دردارالجلال ميکند.ازپيامبراعظم سؤال شد؟يارسول الله دارالجلال کجاست؟فرمود:بهشتي است که خداوندآن رابه نام خود،نام گذاري کرد.درآنجاساکنانش هرصبح وشام نظاره گرخداي صاحب جلال واکرام هستند.سوم؛جنةالمأوي:بهشتي كه ارواح شهدابه آنجامي رود.ازپيامبراکرم(صلي الله عليه وآله)درفضيلت ماه رمضان نقل شده که فرمود:خداوندروزه داران رادرجنةالمأوي هزارقصرساخته شده ازطلامرحمت ميکند.چهارم؛جنةالخلد:بهشتي که رسولخدادروصف آن فرمود:کسي که دوست داردزندگيش مانندزندگي وحيات من باشدودرجنت خلدي که پروردگاربه من وعده فرموده ساکن شود،آن بهشتي که خدابه دست خويش ستون هاوعمودهايش رادرست کرده،بايدولايت علي(ع)راپذيرفته باشد.پنجم؛جنت عدن:علامه حلي ميگويد:ازآن جهت عدن ناميدندکه آنجامحل اقامت دايمي وجاودانه است.پيامبر(ص)فرمود:من درختي هستم که فاطمه شاخه ي آن،علي بارورکننده،حسن وحسين ميوه هاي آن وپيروان ومحبان مابرگهاي سبزاين درخت هستند.اصل اين درخت دربهشت عدن است.کاشف الغطاءميگويد:بهشت عدن وسط بهشت است.روايت ديگر:بهشت عدن بهشتي است که خدابادست خويش آن راايجاد کرده وتاکنون کسي آن رانديده است.ششم؛جنةالفردوس:بهشتي که خداي متعال آن راازطلاونقره بناکرده ودرلابلاي آن مشک وعنبرخوش بوقرارداده است.درروايت مي خوانيم،خداوندبهشت راازمشک وعنبرساخته ودرآن بهشت ازبهترين ميوه هاوبهترين ريحان هاکاشته است.وبهشت فردوس بالاترين درجات بهشت است.اين همان بهشتي است که حضرت زهرا(سلام الله عليها)درگريه ي فراق پيامبرگرامي(صلي الله عليه وآله)،درتوصيف آن ميگويد:اي پدرتودعوت پروردگارت رااجابت کردي،هنگامي که تورادعوت نمود.اي پدرجان فردوس جايگاه تواست.فردوس نام آن بهشتي است که پيامبر(ص)درآنجاساکن است.جنةالنعيم:درثواب وفضيلت ماه مبارک رمضان آمده است:چون ماه مبارک به روزهفتم رسدخداونددرجنت النعيم ثواب چهل هزارشهيدوچهل هزارصديق رابه تومي دهد.اين همان بهشتي است که حضرت ابراهيم (ع)دردعايش درتوصيف آن ميگويد:خدايامراازوارثان جنةالنعيم قراربده.علامه طباطبائي درالميزان:بهشت نعيم،همان بهشت ولايت است.نعيم؛يعني ولايت وجنت نعيم همان بهشت ولايت است.منبع:قرآن كريم؛تفسيرنور،تفسيرنمونه،...