ظرفیت های نهضت عاشوراء
33 بازدید
تاریخ ارائه : 12/4/2013 9:49:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نهضت عاشورا می‌تواند نقطه محوری و عطف برای ایجاد بصیرت و نقطه کانونی حرکت جوشان برای بردن همه عالم به سمت ظهور باشد؛عاشورا ظرفیت ایجاد بصیرت به عظمت همه تاریخ را دارد.فرهنگ عاشورا و تلاش برای احیای آن می‌تواند موجب اتحاد همه مسلمانان جهان شود،درصورتی که تمامی مسلمانان همچون امام حسین(ع)علیه ظلم و استکبار قیام کنند، ظلم را در جهان ریشه‌کن خواهند کرد، زیرا هیچ قدرتی در جهان توان مقابله با اسلام و تهاجم علیه مسلمانان را ندارد.امام حسین(ع) برای مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی قیام کرد،تمامی مسلمانان نیز باید همچون ایشان به پا خواسته و علیه ظلم وارد عمل شوند؛ امروز هر مسلمان و انسان آزاده در هر گوشه و کنار جهان زمانی که به حقیقت قیام امام حسین(ع)وواقعه عاشوراپی می‌برد به تشیع گرایش پیدا می‌کند؛ بنابراین بیداری و بصیرت تاثیری است که اسلام و عاشورا بر روی انسان‌ها گذاشته و حقیقت را به آنان نمایان می‌کند.اینکه شخصی همچون گاندی که بویی از اسلام نبرده بود، تحت تاثیر قیام امام حسین(ع) علیه انگلیسی‌ها قیام کرده و سرمشق خودرااین امام شهیدمی‌داند، نشان از عمق تاثیر فرهنگ عاشوراوکربلا دارد؛عاشوراوکربلا وجه اشتراکی میان تمامی مسلمانان عالم است و امروز مسلمانان نیز باید با پیروی ازامام حسین(ع)بساط ظلم واستکباردرکشورهای اسلامی راجمع کرده وامتی واحدومتحدراایجادکنند.اسلام دین علم، منطق واستدلال است،تمام حوادث اسلام بر پایه عقلانیت،دلیل وبرهان است وروزقیامت پاداش‌ها براساس معرفت وبصیرت افراداست؛لذاحادثه کربلامیدان بصیرت است وبایدازآن درس گرفت و کربلا امانتی می‌باشد در دست ما که باید از آن محافظت کنیم،زیراتازمانی که سه پایگاه غدیر،فرهنگ عاشوراوفرهنگ مهدویت راداشته باشیم دشمن قادربه شکست اسلام وانقلاب نیست. فرهنگ عاشورادارای ابعاد مختلفی است برخی از این ابعاد همچون عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی مختص و منحصر به مسلمانان نبوده و شامل حال تمامی بشریت می‌شود؛ امام حسین(ع) با عمل به رسالت خود در پاسداری از دین مبین اسلام موجب ضمانت و ماندگاری این دین آسمانی شد و امروز نیز این حماسه و نهضت تاریخی ادامه داشته و در هر گوشه و کنار جهان می‌توان قیام انسان‌های آزاده علیه ظلم واستبدادرامشاهده کرد.نهضت عاشورا می‌تواند نقطه محوری و عطف برای ایجاد بصیرت ونقطه کانونی حرکت جوشان برای بردن همه عالم به سمت ظهور باشد؛ لذا دشمن تلاش می‌کند تا رابطه میان عاشورا و انتظار را قطع کند، زیرا در غیراین صورت تمدنی درعرض تمدن غرب خودنمایی خواهد کردبه همین دلیل هم درگیری تمدن‌های امروز بشر ریشه‌اش در فرهنگ عاشورا است.عاشورا می‌تواند موضع‌گیری تاریخی و صف و قتال ایجاد کند به همین دلیل بعد از عاشورا دیگر موضعی به عنوان “بی‌تفاوتی” نداریم؛ عاشورا همه شجره خبیثه را از اول تا انتها معرفی و نه تنها معرفی بلکه به موضع‌گیری و قتال نیز می‌کشاند و دعوت می‌کند؛نمونه‌های این دعوت در زیارت عاشورا وجود دارد؛ لذا کربلا نقطه‌ای است که ظرفیت ایجاد بصیرت به عظمت همه تاریخ و جریان‌های تاریخی را دارد و جلالت آن به حدی است که صف‌بندی و موضع‌گیری نیز ایجاد می‌کند.فعالیت‌های دشمنان برای تخریب فرهنگ عاشورایی پس از شهادت امام حسین(ع) با جعل احادیث و ترویج روایات و احادیث دروغین آغاز شد؛ لذا رسانه‌ها و خبرنگاران برای تبلیغ و ترویج حقیقت و فرهنگ عاشورا در جهان رسالت بزرگی دارند؛ امروز رسانه‌ها باید با نگارش و انتشار حقایق کربلا و عاشورا از پنهان ساختن آن جلوگیری کرده و زمینه آگاه شدن مردم به این حقیقت آشکار را فراهم کنند.امام حسین(ع) با ایثار خود در راه حفظ اسلام و اشاعه فرهنگ الهی، این دین را در برابر خطرات ضمانت کرده و از آسیب‌ها دور نگاه داشت؛ لذا شناخت صحیح ابعاد مختلف عاشورا و نهضت امام حسین(ع) بهترین اقدام برای مقابله با تلاش‌های مذبوحانه دشمنان است؛ همچنین اجرای صحیح عزاداری‌ها، دوری از خرافات، ترویج و تبلیغ پیام امام حسین(ع) به تمامی انسان‌ها و نهادینه‌سازی ارزش‌های عاشورایی در زندگی بهترین سلاح‌ها برای مقابله با تهاجمات دشمنان است.