سه عامل استحکام خانواده
29 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2013 11:04:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛کانون خانواده ازجاهايي است که استحکام آن نقش مستقيم باجامعه وآرامش وامنيت جامعه دارداگرخانواده هاسالم باشندازجامعه سالم برخوردارهستيم  ودراين باب نقش پدرومادرمنحصربه فرداست عواملي که باعث گرمي واستحکام خانواده مي شودفراوان است که بعضي ازآنهابه عهده زن ومادرخانواده وبرخي بردوش مردبه عنوان پدرومديرخانواده است ازجمله وظايف اختصاصي مردومديرخانواده 1-تأمين نيازمندي هاي روحي ورواني خانواده است كه نقش اساسي درشادابي وموفقيت وتحكيم مباني زندگي خانوادگي دارد"شواهدزيادي هم درسيره عملي واحاديث اهل بيت  داريم"قال رسول الله ص:من دخل السوق فاشتري تحفة فحملهاالي عياله كان كحامل صدقة الي قوم محاويج وليبدءبالاناث قبل الذكور"خريدن هديه براي خانواده واهميت دادن به فرزندان خاصه دختران ثواب صدقه دادن به نيازمندان رادارد"يادرحديث داردسکوني ازامام صادق عليه السلام نقل مي کندکه:قال رسول الله ص:اطرفوااهاليکم في کل جمعة بشيءمن الفاكهة اواللحم حتي يفرحوابالجمعه"درهرجمعه براي خانواده چيزي ازميوه وگوشت هديه گرفتن..يادرمنابع روايي اهل سنت آمده "کان رسول الله من افکه الناس مع الصبي"حضرت  شوخ طبع ترين مردمان باکودکان بودند2-تأمين هزينه خانواده ونيازهاي مادي آنهاازديگروظايف اختصاصي مردبه عنوان مديرخانواده است که درروايات مابه آن اشاره شده ازجمله"ان رسول الله لمااقبل من غزوة تبوک استقبله سعدالانصاري فصافحه النبي ثم قال له:ماهذاالذي اکتب يديک؟قال يارسول الله اضرب بالمروالمسحاة فانفقه علي عيالي فقبل يده رسول الله وقال(ص):هذه يدلاتمسهاالنار"سعدانصاري دربازگشت پيامبرازغزوه تبوک به استقبال حضرت رفت وباايشان مصافحه نمودحضرت ازسعدپرسيدندچرادستانت پينه بسته ؟گفت:طناب مي کشم وبيل مي زنم تاخرجي خانواده ام رافراهم کنم  پيامبردست اورابوسيدوفرمود:اين دستي است که آتش دوزخ به آن نمي رسد 3- ازديگروظايف انحصاري مردنسبت به خانواده اش غيرت ورزي است شواهدآن درروايات"برخوردتندحضرت اميرعليه السلام نسبت به مردم عراق که علي الظاهرمربوط به دوران حکومت حضرت مي باشد "يااهل العراق نبئت ان نسائكم يدافعن الرجال في الطريق اماتستحيون؟زنان شمادرگذرگاه هابامردان تنه به تنه مي خورندآياشرم نمي کنيد؟..ولاتغارون نسائكم يخرجن الي الاسواق ويزاحمن العلوج"آياغيرت نداريدکه زنان شمابه بازارها مي روندوبابي نزاکت ها(گردن کلفت ها)درهم مي آميزند؟ودرروايتي آمده رسول خدافرمود:ايمارجل رضي بتزين امرئته وتخرج من باب دارهافهو ديوث ولايأثم من يسميه ديوثاوالمرئةاذاخرجت من باب دارها متزينةمتعطرة والزوج بذاك راض بني لزوجها لكل قدم بيت في النار"مردي که راضي است زنش باآرايش ازخانه بيرون رود آن مردازغيرت بهره اي نداردوهرکس اورابه اين نام بنامدگناه نکرده هرگاه زن آرايش کنان وعطرزنان ازخانه خارج شودوشوهرش ازاين کاراوراضي باشدبه ازاي هرقدمي که برمي داردبراي شوهراوخانه اي درجهنم بنامي شود.