به مناسبت عیدغدیر
34 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2013 9:51:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم:يااَيُّهاالرَّسولِ بَلِّغ مااُنزِلَ اِلَيك مِن رَبِّك وَاِن لَم تَفعَل فَمابَلَّغتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعصِمُك مِنَ النّاس اِنَّ اللهَ لايَهدي القَومَ الكافِرينَ.دردهه ولايت وامامت قرارداريم وازطرفي پيامبراكرم تكليف كردندبرمسمانهابراينكه خطبه غديريه رابه همه برسانيدبه ديگران برسانيددرخودروزغديرپيامبراكرم ص واجب كردندبرافرادي كه درآنجابودندوبرآيندگان كه اين خطبه به آنهامي رسداين خطبه رابه ديگران برسانند.به همين مناسبت مطالبي دردوفرازعرض مي كنم.فرازاول:تاريخچه خطبه غديرهست كه؛پيامبراكرم درروزعيدغديردريك صحرايي به نام جحفه كه مابين مكه ومدينه هست خطابه اي ايرادفرمودندكه درحدودسه ساعت به طول انجاميدولي بايدعرض بكنم متاسفانه بسياري ازمسلمانهابجزيك جمله يادوجمله ازخطابه غديرچيزديگري نمي دانندشايدبايكوت خبري بوده شايدبعضي ازحاكمان آن زمان خواستندكه به ديگران نرسداين خطبه سه ساعت طول كشيده ودرآن حضرت مسيرسعادت بشررامعين نمودند!اين خطابه به "خطبه غدير"مشهوراست.ماجراي غدير؛ازاين قراراست كه سال دهم هجرت.پيامبربه قصدانجام اعمال حج ازمدينه به مكه سفركردند.مسلمانان ازسفرايشان،مطلع شدند.گروه‌هاي مختلف براي اينكه اعمال حج رادرحضورپيامبرانجام دهند،به مكه آمدندوهمراه ايشان حج گزاردند.پس ازمراسم حج وسخنراني هاي گوناگون رسول اكرم درمكه،كاروان هاتصميم گرفتندبه مدينه بازگردند.همه آمدندتابه صحراي جحفه رسيدند.دركنارغديرخم جبرئيل امين برپيامبرنازل شدواين آيه رابرپيامبرخواند:يااَيُّهاالرَّسولِ بَلِّغ مااُنزِلَ اِلَيك مِن رَبِّك وَاِن لَم تَفعَل فَمابَلَّغتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعصِمُك مِنَ النّاس اِنَّ اللهَ لايَهدي القَومَ الكافِرينَ.پيامبرپس ازنزول اين آيه دستوردادندتاگروه هايي كه پيش رفته اند،برگردندوآنان كه عقب مانده اند،برسندتاآنهاراازامرالهي ويژه اي آگاه نمايند!پس ازاقامه نمازظهردستوردادندمنبري ازجهازشتران آماده كردند.جمعيت انبوه گردآمدند.تاريخ نويسان اهل سنت نوشته اند،درآن روزصدوبيست هزارنفردرپاي آن منبرحضورداشتند!پيامبربرآن منبربالارفتندودرباره نزديك شدن مرگ خود،سخن گفتند.آن گاه وحي ودستورالهي رادرباره تعيينِ جانشين ذكرنمودندوبه مردم يادآوري كردندكه پيامبرخداهستندواحكام خداراابلاغ كرده‌اندواكنون مي خواهندآخرين مسئله مهم ديني رابگويند.آنگاه علي بن ابي طالب راپيش خودخواندند.پس ازذكرفضائل بي شماراميرالمومنين به معرفي ايشان پرداختندوسپس دست ايشان راگرفتندوبلندنمودند.بعد،ازروي منبر،باحضورآن جمعيت پس ازخواندن آياتي ازقرآن وگفتن سخناني درباره رسالت وجانشيني باصداي بلندفرمودند:مَن كنتُ مَولاهُ فَهذاعَلي مَولاهُ.هركس كه من تاكنون مولاوسرپرست اوبودم،پس اين علي مولاوسرپرست اوست.ودرحق كساني كه علي راياري كنند،دعاكردندوآنان راكه اوراترك گويندنفرين نمودند.پس ازآنكه مراسم رسمي اعلان جانشيني علي بن ابي طالب به پايان رسيد،وچگونگي سرپرستي امت پس ازپيامبر(براي آخرين باربه صورت رسمي)روشن گرديد(ومعين شدسرپرستان وپيشوايان مردم بعدازرسولخدا،علي وفرزندان ازنسل اومي باشند)اين آيه نازل شد:اَليَوم اَكمَلتُ لَكم دينَكم وَاَتمَمتُ عَلَيكم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكم الاِسلامَ ديناً"امروزدينتان رابرايتان كامل نمودم ونعمتم رابرشماتمام ساختم وراضي شدم كه اسلام دين شماباشد.پس ازآن مردم آمدندوبه امرپيامبرباعلي بيعت نمودندوايشان رامولاي خودناميدند.دست اورافشردندوپذيرفتندكه علي امام وپيشواي آنان باشدوباحضرت بيعت كردند.رسول اكرم فرمودند:اورااميرالمؤمنين بناميدوفرمودنداين لقب جزبرحضرت علي ـ عليه السلام ـ بركسي سزاواروشايسته نيست.برخي تاريخ نويسان نوشتندرسول اكرم تاسه شبانه روزدرسرزمين غديرماندندتاهمه بتوانندباحضرت علي بيعت كنند(زيراجميعيت حاضردرغديربسيارزيادبود)فرازدوم:بخشهايي ازخطبه غدير؛فاعلموامعاشرالناس!ان الله نصبه لكم ولياًواماماًمفترضاًطاعته.اي گروه مردمان!بدانيدخدااو(علي)رابرشماولي وامام قرارداده است.اطاعت اورابرشماواجب نموده است.معاشرالناس!ان علياًوالطيبين من ولدي هم الثقل الاصغروالقرآن الثقل الاكبرفكل واحدمنبيءعن صاحبه وموافق له لن يفرقاحتي يرداعلي الحوض.اي گروه مردمان!علي وپاكان ازفرزندانم(كه ازنسل اويند)ثقل اصغرندوقرآن ثقل اكبراست.هريك ازديگري خبرميدهدوباآن توافق دارد.اين دو؛ازهم جدانمي‌شوندتادرحوض كوثربرمن واردشوند.بعدفرمود:معاشرالناس!اناصراط الله المستقيم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه ائمةالهدي يهدون بالحق وبه يعدلون.اي گروه مردمان!منم راه مستقيم خداكه شمارابه پيروي ازآن امرفرموده است.پس ازمن علي است،سپس فرزندانم ازنسل او،اماماني كه به سوي حق هدايت مي كنندوبه ياري حق به عدالت رفتارميكنند.پيروي ازراهي كه خدابه آن دستورداده است فقط وفقط درپيروي ازپيامبر اكرم وعلي وفرزندان ايشان خلاصه ميشودوبس!الاان الخاتم الائمةمناالقائم المهدي.بدانيد!آخرين امام ازماقيام كننده مهدي است.امام زمان نيزدرخطبه غديرپيامبربه مردم معرفي شدندوويژگيهاي ايشان برشمرده شد.معاشرالناس!قولواالذي قلت لكم وسلمواعلي عليٍّ بامرةالمومنين.وقولوا"الحمد لله الذي هدانالهذاوماكنالنهتدي لولاان هداناالله"اي گروه مردمان!آنچه به شماگفتم بگوييدوبرعلي به عنوان اميرالمومنين سلام كنيد.وبگوييد:حمدوسپاس خدايي راكه مارابراين امرهدايت فرمودواگرخداوندهدايت نمي‌كردمابه هدايت نمي‌رسيديم.اميرالمومنين،لقب حضرت علي ـ عليه السلام ـ است.پذيرش ولايت اميرالمومنين،هدايتي ازجانب خداونداست وبايدپروردگاركريم رابراين نعمت والاشكرنمود.علي اي حال خطبه غديرطولاني هست اجمالي ازبعضي قسمتهاي خطبه راعرض كردم.مستحب هست ودرهمان روزعيدغديرپيامبراكرم جشن گرفتندهمه آمدندبيعت كردندوازآن تاريخ به بعدتمام ائمه ماآن روزراجشن مي گرفتندوبه همديگرتبريك ميگفتندوبه همديگرعيدي مي دادندهديه مي دادندنكته ديگراينكه؛فرمودند؛برترين اعيادامت"پيامبراكرم فرمود:افضل اعيادامتي عيدغديرخم،حتي عيدالله الاكبرهم گفته شده عيدبزرگ خدا.يكي ازمستحبات عيدغديرخم اين است كه باهمديگرمصافحه كنند،دست يكديگررامي فشارندوعقداخوت خوانده مي شود"آخيتك في الله"ومواردديگركه درمفاتيح آمده ومطلب ديگراينكه دوتابرادرديني كه به هم مي رسنداين دعارابخوانند:الحمدلله الذي جعلنامن المتمسكين بولايةاميرالمومنين والائمةعليهم الصلاةوالسلام.خداياپروردگاراماراقدردان ولايت قراربده،