سبک زندگی فاطمی
36 بازدید
تاریخ ارائه : 10/2/2013 10:50:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم‏ اللَّه‏ الرّحمن ‏الرّحيم‏ قال الله العظيم في محکم کتابه:إِنَّمايُرِيدُاللَّهُ لِيُذْهِبَ

عَنْكُمُالرِّجْسَ

أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.احزاب/33» سبك زندگي فاطمي.حضر ت زهراءدرآخرين لحظات

زندگي طبق وصايايي به حضرت

امير(ع)مطالبي فرمودندکه اساس وپايه استحکام زندگي است.1-من هرگز به تودروغ نگفتم؛همه مي دانيم اساس وپايه زندگي

خانوادگي برصداقت ووراستگويي است اگردرخانواده اي دروغ شيوع پيدا کندبنيان آن زندگي

ازبين مي رودسوءظن حاصل مي شودوريشه خانواده رامي سوزاندالبته نبايدهرراست

فتنه انگيزي رابيان نمودامادروغ نبايدبگويد.2-هرگزبه توخيانت نکردم.علي ع مي فرمايد«الخيانه راس النفاق»خيانت درراس نفاق است.پيامبر(ص)ميفرمايد«اربع لاتدخل بيتاواحدةمنهن الاخرب ولم يعمربالبرکه»چهارچيزاست که يکي ازآنهابه خانه اي درنيايدمگراينکه آن خانه ويران شودوازبرکت بيفتد:1-الخيانه 2- والسرقه3- وشرب الخمر4- والزنا؛3-هرگزبه مخالفت باتوبرنخواستم.آنبزرگواردرحفظ حريم خانواده همسرش فوق العاده حساس بودوتمام مشکلات راتحمل مي کردوخم به ابرونمي آوردآبروي علي راحفظ مي کردازخانه مستقل پيامبرص به خانه استيجاري علي که صاحب آن حارث بن نعمان بودرفت وبه دورازهرگونه امکانات زندگي اماهرگزمحروميت رابه رخ علي نکشيددربياني حضرت

سوگنديادمي کنندبه خدايي که تورابه حق مبعوث کردمدت5 سال فرش ما درخانه علي يک پوست گوسفندبودکه شب روي آن مي خوابيديم ودرروز روي آن به شترخودعلف مي داديم ومتکاي ماازليف خرمابود.عارنداشتن ازکاردرخانه باتوجه به اينکه امير المومنين علي(ع)درميدانهاي جهادماموريت هاي جنگي داشت کارهاي منزل بدوش

حضرت زهراءبودروزي فاطمه زهرا(س)احوالشرابراي پدربزرگواربازگوکردوتقاضاي خدمتکاري کردتادرخانه به او کمک کندرسولخدا(ص)گريست

فرمود:فاطمه جان بخداسوگندچهارصدفقيرازاصحاب صفه درمسجدسکونت دارندودرگرسنگي بسرمي برندبيم آن دارم که اگر خدمتکار داشته باشي اجروثواب کاردرخانه راازدست بدهي سپس تسبيحاتي به اوياددادکه به تسبيحات حضرت زهراء معروف شد.خدايا،پروردگارابه ماتوفيق

بده زندگي هاي مان شبيه زندگي حضرت علي وزهراعليهماالسلام شود.