بحث شفاعت
33 بازدید
تاریخ ارائه : 10/2/2013 10:45:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم في محكم كتابه:من ذاالذي يشفع عنده الاباذنه؛بحثي كه عرض مي كنم دررابطه بايكي ازمباحث مهم قيامت هست.تحت عنوان شفاعت كه بحث بسياردامنه داري است.درواقع حقيقت شفاعت ازخوددنياشروع مي شوديعني انسانهابه واسطه ارتباطي كه دردنياباافراددارندوعلقه ومحبتي كه نسبت به بعضي ازافرادپيدامي كننددردل آنهامحبت ودلبستگي نسبت به بعضي افرادايجادمي شوداين مقدمه هست براي آن عالم است كه بحث شفاعت است.خيلي اجمالي وخلاصه حقيقت شفاعت دربدوامرارتباطاتي است كه انسان بابرخي ازافرادواولياءالله وشخصيت هاي بزرگ عالم الهي برقرارمي كندوهمين محبت وعلقه مقدمه اي مي شودبراي اينكه اوراامام ورهبرخودش انتخاب بكندواين امام ورهبراورادرآن عالم شفاعت خواهدكرد.محبت وارتباط وعلقه مقدمه هست براي تبعيت وپيروي ازكسي.درقيامت همين افرادجذب آنهامي شوند،همين درقيامت بصورت شفاعت است.انسانهاي نوراني دراين دنياهمديگرراجذب مي کنندودرقيامت اين افرادبصورت شفاعت جذب مي شوندوبه سمت بهشت مي روند.ازآن طرف اهل جهنم دردنياهمديگرراجذب مي کنندودردايره ي محبت همديگرقرارمي گيرندودرآخرت هم آن امام ورهبرشان كه به سمت جهنم مي رودآنهاراباخودمي برند.امام صادق ع مي فرمايد:درمحشرازسوي خدانداميدهند:آيااين عدالت پروردگارتان نيست که هرکسي که دردنياپيرواوبوديدبااومحشوربشويد.همه مامي دانيم كه اعمال مادرآخرت تجسم پيداميکندماهرعملي كه دراينجاانجام مي دهيم درآن عالم مشاهده مي كنيم"فمن يعمل مثقال ذرةخيرايره"خودعمل رامي بينيم.درباره ارتباطات هم همينطوراست كه

ارتباطات مادرآخرت تجسم پيدامي کند.بيابان نشيني ازپيامبرسوال کرد:قيامت چه زماني

است؟..پيامبرفرمود:چه چيزي براي قيامت آماده کرده اي ؟گفت:من خيلي اهل اعمال مستحبي نيستم ولي خداورسول رادوست

دارم.پيامبرفرمود:المرءمع من احب"هرکسي بامحبوبش همراه است.اگردل ماودردرون

قلب مامحبت رسول خداومحبت اولياءخداباشددرآخرت هم انشاءالله باآنهاخواهيم بود.ولي

اگردل ماآلوده باشدوباافرادآلوده ارتباط داشته باشيم.باافرادجهنمي همنشين باشيم آن

عالم هم باآنهاهمنشين خواهيم شد.درقرآن كريم درسوره مباره طورآيه شماره21درآنجاداريم که درآخرت بعضي به بعضي ملحق ميشوند:وَالَّذِينَ آمَنُواْوَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍأَلْحَقْنَابِهِمْ

ذُرِّيَّتَهُمْ"کساني که مومن هستندودربهشت درجات بالايي دارندوايمان خالص دارند،اگر فرزندان آنهادرايمان ازآنهاتبيعيت کردند،(ائمه واولياءپدران اين امتنداناوعلي ابواهذه الامه)مااين فرزندان رابه پدران ملحق مي کنيم . بدون اينکه

خوبي ازاعمال پدران کم بشود"وَمَآأَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْ‏ءٍ كُلُّ امْرِىٍ بِمَا كَسَبَ

رَهِينٌ‏."سوال:آيااين ظلم نيست که فرزندان بدون اينکه کارخوبي انجام بدهندبه پدران ملحق مي

شوند؟دراينجااتفاقي رخ داده ويك صلاحيتي پيش مي آيدکه به پدران ملحق مي شوند.وقتي

انسان معصيتي انجام مي دهدپرونده  اش يك نقطه ضعفي ويك سوئي درپرونده اش ثبت خواهدشدوچهره ي باطن آن شخص عوض مي شود.امام باقر(ع):انساني که بدنيامي آيدقلبش مثل يك لوح سفيد است،اگر يک گناهي مرتکب شد نقطه سياهي روي روح او ثبت مي شود.اگرتوبه کردآن نقطه پاک مي شود ولي اگر توبه نکرد اين نقاط سياه در روح فردگسترش پيدامي کند.وبه قول قرآن بردل آنهامهرمي خورد"ختم الله".خداوسيله هايي براي شستشوگذاشته که اين سياهي هاپاک بشود.بعضي ازاعمال مثل توبه نقاط سياه راپاک مي كند.يا شهادت درراه خداکه آثارگناه را پاک مي کند يا اعمال خوب و واجبات که کارهاي بدرامي شويديادوري ازگناهان کبيره باعث پاک شدن گناهان مي شود.بعضي از اسباب باعث نجات انسان وپاک شدن گناهان انسان مي شودمثل شفاعت؛الحاق به خوبي پدران؛اگركسي تغييرمسيربدهدمثل آن فرديهودي كه آمدپيش پيامبراكرم مسلمان شدهيچ عملي هم انجام ندادولي تغييررويه دادوازدنيارفت الحاق به خوبهاوافرادخوب باعث نجات يافتن انسان مي شودالحاق به پدران وخوبي آنهاباعث مي شودکه آلودگي هاي انسان پاک بشود.شفاعت يکي ازاسباب تطهيراست.قرآن مي فرمايداگردردايره ي جاذبه ي خوبان عالم ومومنين قراربگيريدماشمارابه آنهاملحق مي کنيم بدون اينکه اعمالي ازآنهارابه شمابدهيم .يعني تغييري در شما رخ مي دهد و شما پاک مي شويد.درزيارت جامعه کبيره داريم:ولايت شمااهل بيت مايه ي پاک شدن ماست.ازبعض  بزرگان پرسيده شده چگونه به اين

مقامات رسيديد؟گفتند:مابه هرجارسيديم بااشک وتوسل به سيدالشهدارسيديم.اين اشک

انسان راتطهيرمي کند.شايد حوض کوثربراي همين پاک کردن گناهان باشد.همه بايدواردجهنم بشويم"ان منكم

الاواردهاكان علي ربك حتمامقضيا"کساني که تحت شفاعت از جهنم خارج مي شوندبايد

پاک وارد بهشت بشوندوشايددرحوض کوثر تطهيربشوندبعدبه بهشت واردشوند.محبت به اهلبيت

انسان رادرآخرت پاک مي کند.روايت داريم اگرشمااعمال خوب انجام بدهيد.مثلاخوش اخلاق باشيدهمنشين مادربهشت خواهيدبود.البته همنشيني درجاتي دارد.گاهي اوقات سلمان منااهل البيت همنشين پيامبراست گاهي اوقات هم يک فردمعمولي همنشين پيامبرمي شوند.مرحوم كمپاني استادعلامه طباطبايي مي فرمود:من خواب پدرم را ديدم که جاي خوبي در برزخ داشت و از ايشان پرسيدم که جاي شما بهتر است يا

ميرزاي شيرازي ؟ايشان

گفت :ما کجا و ميرزاي شيرازي کجا .من پرسيدم شيخ انصاري چطور؟ ايشان گفت: او که جايش فوق العاده است . پرسيدم

آيا شما اباعبدالله رامي بينيد؟ايشان گفت که هرازچندگاهي ايشان رامي بينيم

وازخودبي خودمي شويم.ومست جمال حضرت مي شويم.هر چه ميزان

پيروي و شباهت فردبااهلبيت بيشترباشدازشفاعت بيشتري درآخرت

برخوردارخواهدبود.خداياپروردگارامارامشمول شفاعت پيامبرواهلبيت قراربده؛عاقبت

امرهمه ماراختم به خيربگردان؛