موقف حق الناس درقیامت
42 بازدید
تاریخ ارائه : 10/2/2013 9:45:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم:ان ربك لبالمرصاد.فجر14/عرض كرديم قيامت داراي موقف هاي متعددي است؛سخت ترين ومهمترين آنهاموقف حق الناس است.زيراکمترکسي است که توانسته باشدتمام حقوق

رارعايت کندوهرکسي ازجهتي گرفتارحق الناس است.بايدبه حق الناس اهميت

بدهيم.درقيامت به موقف حق الناس که درآن به حقوق ديگران رسيدگي مي

شودمرصادمي گويند.درقرآن داريم که خداي تو؛پروردگارتودرکمينگاه است.يعني

مراقب است ورصدمي کند.واعمال انسان رايکي يکي بررسي مي کند.آنهايي که

دردنيامراقبت بيشتري داشته اندبررسي اعمال شان کمترطول مي کشدولي براي عده

اي اين بررسي زيادطول مي کشد.وقتي درقيامت طلبکارهامي خواهندحق شان

رابگيرند ،درآنجاکارسخت مي شود.دردعاي بيستم صحيفه ي سجاده ي داريم:اللهم

اجْعَلْنِي...َمِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ،وَارْزُقْنِي فَوْزَالْمَعَادِ،وَسلَامَةَالْمِرْصَادِ.خدايارستگاري،پيروزي

درمعادوسلامتي ازاين گذرگاه وايستگاه راازتودرخواست مي کنم.امام صادق(ع)مي

فرمايد:کسي که ظلمي کرده باشدازاين ايستگاه نمي تواندردبشودوصلاحيت ورودبه

بهشت راپيدابکند.اميرمومنان جمله اي راازپروردگاردرقيامت نقل مي کندکه:امروزمن بين شماباعدل حکم مي کنم وبه هيچ کس ظلم نمي شود.دراينجاحق ضعيف راازظالم مي گيرم.کسي که ظلمي به اوشده،خداحق اورامي گيردوتلافي مي کند.درقيامت نوع تلافي کردن باسيئات وحسنات است.خوبي هايي که شخص ظالم کرده

است به حساب مظلوم مي رودتامظلوم اوراحلال کند.خدامي فرمايد:کسي که

درقيامت ازحقش بگذردمن ثواب زيادي به اومي دهم.ولي آنهامي توانندازحق شان

نگذرند.حضرت مي فرمايد:هيچ کس نمي تواندازاين گذرگاه ردبشودکه ديني برگردن

اوباشدمگرظلمي که موردبخشش قرارگيرد.حق الناس علاوه براينکه حق مردم است حق

خداهم هست.حق الله فقط حق خداست مثل نمازولي حق الناس مثل تلف کردن مال

کسي ياآبروي کسي رابردن،حق خداهم هست زيراخداامرکرده است وآن فردمخلوق

خدااست وکسي حق نداردبه مخلوق خدابي احترامي کند.ضايع کردن حق خداهم

هست.بخاطرهمين حق الناس مهمتراست.پيامبرفرمود:مفلس کسي است که درعرصه ي

قيامت بااعمال خيرمي آيدودرگردنه ي مرصادوقتي مي خواهدطلبکارانش راراضي

کندآنهامي گويندکه بايداعمال خيرخودت رابه مابدهي.اگراعمال خيراوتمام

شدازبدهي هاي طرف برمي دارندوبه دوش اومي گذارند،اين مفلس وورشکسته ي واقعي

است.حق الناس علاوه برقيامت دردنياهم عقوباتي دارد.بعضي ازظلم

هادردنيابسرعت پاسخ داده مي شود.امام صادق(ع)مي فرمايد:ازظلم کردن به کسي

که جزخداياوري نداردبترس زيراعقوبت آن سريع دامن شمارامي گيرد.عالمي درزمان

ناصر الدين شاه نقل مي کندکه قحطي شده بودوجوان يهودي به نانواالتماس مي

کردکه ناني به اوبدهد. نانوااوراکشيدوبه طرف تنوربردومقداري سنگ ريزه هاي

داغ رابرپشت گردن اوريخت.جوان سوخت ونفرين کردورفت.مدتي بعدخودنانوافريادمي

زدکه سوختم ووقتي اوراگرفتند،ديدندکه تاپايين گردن اوتاول هاي بزرگي زده

است.گفتندجوان يهودي رابياورندوبه اوگفتندکه هرچقدرپول بخواهي به تومي دهيم

تاتوازنانوابگذري.جوان گفت: آن حالي که من آن موقع داشتم ونفرين کردم الآن

ندارم که براي اودعابکنم تاموثرباشد.چندساعت بعدنانواازدنيارفت.البته تمام

ظلمهايي که دردنيامي شودحتماجزايش درهمين دنياباشدنيست.دنيا،دنياي عمل

وعکس العمل است.زيراخداحسيب است ونعم الحسيب هم هست.يعني هيچ عملي رهاومهمل

نمي ماند.پس هرعملي عکس العملي داردولي الزاماعکس العمل آن دراين

دنيانيست.بخشي ازعالم وجوددنيااست ولي بخش مهمترعالم وجود،آخرت است.پاداش

وکيفرهرعملي همين الان هست ولي زمان آن مشخص نيست وبدست خدااست.ممکن است که

بنظرماعملي کوچک باشدولي پيش خداظلم بزرگي بحساب بيايد.خدامهلت مي دهدولي

کاررامُهمل نمي گذارد.حضرت اميرمي فرمايد:ممکن است که خدابه ظالم ومظلوم

مهلت بدهدولي خدااين ظلم رارهانمي گذاردکه گم بشود.مابه آخرت اعتقاد داريم.

بعض جنايت كاران عالم مثل هيتلروصدام هزاران نفرراکشتند.اين عالم فقط

ظرفيت يک بارکشتن آنهاراداشت.ولي عالم آخرت اين ظرفيت راداردكه

آنهارابخاطراعمالي كه انجام دادنددرآن عالم خداوندرسيدگي كند.يك نكته

پاياني دربار حق الناس:گاهي اوقات بعضي ازافرادزندگي شان به گونه اي است كه

باتمام تلاشي كه مي كنندوضعيت اقتصادي شان خوب نيست بااينكه ازصبح علي

الطلوع بلندمي شوندزحمت مي كشندوكاروتلاش مي كنندبراي اينكه زندگي شان

تامين بشودولي بازهم بدهكارهستندمعيشت شان نمي گذرديك قسمت ازمشكلات

اينهابه حق الناس برمي گرددروايت هم داربم كه اگركسي حق الناس برگردنش

باشدهرچقدرهم تلاش بكندخداوندبركت راازروزي اوخواهدگرفت.انشاءالله خداوندبه

ماتوفيق بدهدبتوانيم حق الناس رامراعات كنيم.خداياپروردگاراماراعاقبت

بخيربفرما؛