سبک زندگی اسلامی بانگاهی به سیره امام جوادعلیه السلام
34 بازدید
تاریخ ارائه : 10/2/2013 9:05:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سبك زندگي اسلامي بانگاهي به سيره امام جوادعليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم.سبك زندگي اسلامي بانگاهي به سيره امام جوادعليه السلام ...مثال هاونمونه هايي راعرض مي كنم.نمونه اول؛ازوابستگي اش به مسئولان حکومتي چه استفاده اي

کرد؟امام(ع)فرزندعلي ابن موسي الرضاوداماد خليفه عباسي بودند،اماازاين انتساب

هاچه استفاده اي کرد؟يکي ازاصحاب

ايشان مي گويد:دربغدادخدمت امام

شرفياب شدم،وقتي زندگي شان راديدم،فكرمي كردم چون ايشان به زندگي مرفهي رسيده

اندديگربه وطن خوديعني مدينه برنمي گردند.امام دراين لحظه سرش رابه

زيرانداخت ودرحاليکه رنگش ازاندوه زردشده بود،فرمود:نان جوين ونمک خشن

درحرم رسول الله ص نزدمن ازآنچه مي بيني محبوب تراست.بحار،ج50،ص48.بعدازاين اتفاق دربغدادنماندوباهمسرش ام الفضل به

مدينه بازگشت وهمچون پدران خودزيست وتاسال 220 هجري درآنجازندگي کرد.نمونه دوم؛دربرخوردبامخالفانشان؛حتماًبرايمان

پيش آمده درمحفلي شرکت کرديم وسوالات ديني يامسائليديگرازمامي پرسنداگرمطالعه اي داشته باشيم دست

وپاشکستهجواب ميدهيم

والاسوال رابي جواب ميگذاريم.واقعاچقدردرباره مسائل روزمره ديني مان اطلاع داريم؛چقدربراي خواندن

ودانستن اين مسائل وقت ميگذاريم؟تادرزمان ضرورت بتوانيم جواب مخالفان دينمان

رابدهيم.درزمان حضرت(ع)حاکمان وقت براي آنکه امام را امتحان کنند،درمناظرات زيادي

ازايشان دعوت مي کردندتاباديگرعلماودانشمندان شهربهمناظره بپردازند.يکي از معروف ترين مناظرات حضرت

بايحيي بن اکثم معروف ترين عالم آن زمان است که سوالاتي راآماده کرده

بودتاايشان درجواب

آنهابازبمانندولي باپرسيدن اولين سوال خودکه مربوط به مجازات شکار حيوان بالباس

احرام بودبه توانايي وعلم امام پي برد.نمونه سوم؛دربرخوردباخانواده همسرچگونه بودند؟بعضي زن

وشوهرهاي خصوصاجوان تااتفاق کوچکي مي افتد،شروع مي كنندبه متهم کردن خانواده طرف

مقابل؛حتي بعضي خانواده هاکه به نوعي باخانواده همسرشان مشکلي دارند؛قطع رابطه

کردهاند.تصورکنيدپدرهمسرقاتل پدرانسان باشدودشمن شماره يک

ايل وتبارشما؛درست مثل امام جواد(ع)که همسرش دخترمأمون بودامارفتارش بااين پدرهمسرچطوربود.امام

محمدتقي(ع)باوجوداينكه باام الفضل دخترمأمون به زورخوداوازدواج نموداماهيچگاه دربرابرمأمون که دشمن اووپدرانش بودرفتاربدي ازخودنشان نداد.

نمونه چهارم؛گرفتاري مردم راچطورحل مي کردند؟

گاهي وقت هاخودمان رامي زنيم به آن راه؛دستاويزهم زياداست وماده وتبصره وقانونش هم اين جورمواقع خيلي راحت يادمان مي آيد.حاضريم هرکاري بکنيم تاگذرمان به گرفتاري هاي مردم ودوست وهمسايه نيفتد؛راه پيچاندش راهم خيلي خوب بلديم.خلاصه به اين راحتي ها دم به تله نمي دهيم.مردي از اهالي سيستان که درسال اول خلافت معتصم عباسي باامام نهم همسفربود،مي گويد:درهمه مواردباهم بوديم. روزي در سر سفره غذا به امام جواد

عرض کردم فرماندار شهر ما يکي از دوستان و شيفتگان شما اهل بيت است.مأمورين اوبراي من ماليات نوشته اندوپرداخت آن برايم سنگين است.لطف کنيدونامه اي براي اوبنويسيدتابا من مداراکند.امام باوجودآنکه فرماندارشهررانمي شناخت.قلم وکاغذي برداشت وچنين نوشت:حامل اين نامه نکته زيبايي رايادآورشدکه توبه آيين پسنديده اي گرايش داري.مطمئناًتودرمقابل عمل نيک،پاداش خواهي داشت.به برادرانت احسان کن

وبدان که خداوندعزيزوجليل ازريزترين اعمال ورفتارت سوال خواهد کرد.مردسيستاني وقتي نامه رابه نزدحسين بن عبدالله نيشابوري( فرماندارسيستان)مي برد،مي گويداودستوردادماليات رابر من ببخشد.و اضافه

کردتازماني که من فرمانداراين شهرهستم،توراازگرفتن ماليات معاف کردم.وقتي

وضعيت خانوادگي ام را برايش شرح دادم، براي حل مشکلات معيشتي ام اقداماتي انجام داد و مقداري هم اضافه به من کمک کرد.

نمونه پنجم؛سبک زندگي حضرت درمقابل دخترمامون وآوازه خوان.محمدبن زيان مي گويد:مأمون تلاش ميکردکه امام(ع)راهمانندخوداهل دنياکندوبه لهووفسوق مايل سازدولي موفق نشدتااينکه تصميم گرفت دخترش رابه خانه آن حضرت بفرستدوزفاف واقع شود.دستوردادصدکنيزکه ازهمه کنيزان زيباتربودندهرکدام جامي دردست گيرندکه درآن جواهري باشدبه اين هيأت اورااستقبال کنند.کنيزان به آن دستورالعمل رفتار نمودندولي حضرت کوچکترين اعتنايي به آنهانکرد.وقتي ازاين نيرنگ مأيوس شدمردي به نام مخارق آوازه خوان را طلبيد که سازمي زدوآوازمي خواند.مخارق به مأمون اطمينان دادکه من حتماًامام(ع)رابه عيش وطرب خواهم کشاندومايل به دنيايش خواهم نمود.مخارق مقابل خانه امام(ع)نشست وآوازخودرابلندکردبه طوري که افرادزيادي دوراوجمع شدندوبعدشروع کردبه نواختن!يک ساعت چنين کردولي ديدحضرت هيچ توجهي به اونداردحتي سرخودرابلندنکرده که به طرف راست وچپ بنگرد.پس ازآنکه مخارق دست ازخواندن ونواختن برداشت امام(ع)سرمبارک رابلندکردوفرمود:اِتَّقِ اللهِ يا ذَاالعُثْنُونَ،قالَ:فَسَقَطَ المِضْرابُ مِنْ

يَدِهِ وَالعُودُفَلَمْ يَنْتَفِعُ بِيَدِهِ اِلي اَنْ ماتَ.ازخدابترس اي مردريش

بلند.راوي مي گويد تاامام(ع)اين فرمايش رانمودوسايل سازوآوازازدست مخارق

افتادوديگرتاهنگام مرگ نتوانست ازدست خودبراي اجراي موسيقي استفاده کندخداياپروردگارا به همه ماتوفيق زندگي به سبك زندگي امام جوادعليه السلام عنايت بفرما.