مشخصات فردی و زندگینامه
نام:هادی
نام خانوادگی:حبیبی ستوا
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب هادی حبیبی ستوافرزندمحمدعلی درروزشانزدهم دومین ماه تابستان سال 1346درشهرستان بندرانزلی به دنیاآمدم پدرم کارگرجزءبودودرفصول خاصی ازسال هم صیادی می کردوباماهیگیری عیالات خودراتامین می کرد.دوران ابتدایی رادردبستان نظامی درس خواندم ودوره راهنمایی راکه مصادف بااوایل انقلاب بوددرمدرسه ای که بعدها22بهمن نام گرفت درس خواندم ودوران دبیرستان رادرمدرسه فردوسی که بعدهابه نام مبارک شهداءمزین شدخواندم درهمین دوران توفیق حضوردربسیج واعزام به جبهه حق علیه باطل راپیداکردم ومدتی رابه عنوان بسیجی درجبهه های نوربودم...تقریبااواخردبیرستان بودکه به واسطه دوستان خوبی که داشتم وعلاقه قلبی خودم افتخارسربازی امام زمان علیه السلام راپیداکردم ودرمدرسه علمیه قائمیه انزلی کتاب شرح امثله راشروع کردم وبعدهابامشورت بعض علماءبه مشهدمقدس عزیمت نمودم ومدت چهارسال درجوارحضرت ثامن الحجج آقاعلی ابن موسی الرضاعلیه السلام بودم ودرمدرسه امام محمدباقرعلیه السلام که بااشراف استادبزرگوارحضرت حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجیددیانی ازبرنامه های علمی ومعنوی منضبطی برخورداربودتلمذکردم وازاساتیدبزرگوارآن مدرسه بهره بردم.ودرسال 70به شهرمقدس قم رفتم وازحضرات آقایان علمای اعلام:محمدعلی سرافراز؛حسین رضوانی؛سیدرسول موسوی تهرانی؛ رضااستادی؛ سیدرضا خسروشاهی؛ابوالقاسم علیدوست؛احمدحسینی خراسانی؛فاضل کرمی؛احمدعابدی؛دیباجی اصفهانی؛و....درسطح وفلسفه؛بهره هابردم وبه مدت هفت سال دردرس خارج فقه واصول حضرت استادآیت الله العظمی حسین وحیدخراسانی؛ومدت دوسال هم درس فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی شرکت کردم ودرکنارآن دردانشگاه مفیدبعدازظهرهادرس خواندم ومدرک کارشناسی رشته فلسفه رااخذنمودم.مدت دوسال هم درمرکزتربیت مربی اخلاق موسسه امام خمینی(ره)بامسئولیت دکترآقاتهرانی واشراف علامه بزرگوارحضرت آیت الله مصباح یزدی توفیق تحصیل داشتم.ودرتاریخ پانزدهم شهریورسال هشتادوهفت به عنوان اولین امام جمعه بخش رحیم آبادگیلان منصوب شدم درواقع توفیق تاسیس نهادنمازجمعه باحکم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نصیب این حقیرشدومدت سه سال درآنجاامام جمعه بودم؛وازتاریخ هفدهم تیرماه سال نودتاشهریور96به مدت شش سال امامت جمعه شهرستان رضوانشهرگیلان راعهده داربودم وازاواخرشهریور96تابه الآن دوباره با حکم شورای محترم سیاستگذاری ائمه جمعه کل کشوربه امامت جمعه  رحیم آبادمنصوب گردیدم ودرحال حاضردرخدمت مردم مومن وولایت مداراین منطقه هستم...